کد مطلب : 75144 تاریخ مطلب : 1401/05/05

مراسم اعطاء پروانه فعاليت مرکز کارآموزي به برخي اتحاديه هاي محترم صنفي در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني ايران

مراسم اعطاء پروانه فعاليت مرکز کارآموزي به برخي اتحاديه هاي محترم صنفي در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني ايران 5/ مرداد/ 1401