کد مطلب : 66694 تاریخ مطلب : 1399/08/28

بخشنامه اتاق اصناف تهران در مورد محدوديت فعاليت اصناف از 20فروردين 1400 به مدت دو هفته

اتحاديه بلور - چيني و لوستر همکار گرامي احتراما باستحضار ميرساند طبق بخشنامه اتاق اصناف تهران و ستاد مبارزه با ويروس کرونا و به منظور جلوگيري از انتشار ويروس منحوس ، از مورخ 1400/01/21 به مدت 10 روز کليه واحد هاي صنفي تحت پوشش اين اتحاديه تعطيل ميباشد . در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، واحد صنفي متخلف توسط اداره نظارت بر اماکن عمومي پلمپ ميگردد.

اتحاديه بلور - چيني و لوستر
همکار گرامي
احتراما باستحضار ميرساند طبق بخشنامه اتاق اصناف تهران و ستاد مبارزه با ويروس کرونا و به منظور جلوگيري از انتشار ويروس منحوس ، از مورخ 1400/01/21 به مدت دو هفته کليه واحد هاي صنفي تحت پوشش اين اتحاديه تعطيل ميباشد . در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، واحد توسط اداره نظارت بر اماکن عمومي پلمپ ميگردد