کد مطلب : 66592 تاریخ مطلب : 1400/01/01

سخنراني نوروزي رهبر انقلاب خطاب به ملت ايران

مردم شريف ايران، با تبيين وظايف اساسي دستگاهها و مردم براي تحقق شعار سال و حمايت توليد و رفع موانع آن، سياست اعلامي در قضيه برجام يعني لغو تحريم‌ها و راستي‌آزمايي آن قبل از بازگشت ايران به تعهدات برجامي را تخطي‌ناپذير خواندند

سخنراني نوروزي رهبر انقلاب خطاب به ملت ايران

رهبر معظم انقلاب اسلامي در اولين روز از سال نو در سخنراني زنده تلويزيوني خطاب به ملت شريف ايران، با تبيين وظايف اساسي دستگاهها و مردم براي تحقق شعار سال و حمايت توليد و رفع موانع آن، سياست اعلامي در قضيه برجام يعني لغو تحريمها و راستيآزمايي آن قبل از بازگشت ايران به تعهدات برجامي را تخطيناپذير خواندند و در ادامه، انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1400 را در ابعاد داخلي و خارجي بسيار مهم برشمردند و با اشاره به نقشه و تلاش گستردهي دشمنان براي نااميد کردن مردم از حضور در انتخابات تأکيد کردند: رياست جمهوري با اختيارات بسيار وسيع، مهمترين و مؤثرترين مديريت کشور است و مردم براي نااميد کردن دشمن و نوسازي دستگاه اجرايي، در انتخاب رئيسجمهور خصوصياتي مانند مردمي بودن، کفايت، قدرت مديريت، ايمان، عدالتخواهي، ضد فساد بودن، عملکرد انقلابي و جهادي، اعتقاد به توانمنديهاي داخلي، اميدواري به آينده و اعتقاد به جوانان را مورد توجه قرار دهند.

رهبر انقلاب در آغاز سخنانشان با اشاره به ورود به قرن جديد از نگاه عرفي، مقايسهاي کوتاه ميان اوضاع ايران در سال 1300 و 1400 کردند و گفتند: سال 1300 سال کودتاي انگليسي به دست رضاخان و استقرار حکمراني وابسته و ديکتاتوري بود اما سال 1400 سال انتخابات است يعني حکمراني متکي بر استقلال و آراي مردم و مبتني بر اتکاء و اعتماد به نفس ملي.

ايشان با اشاره به محقق نشدن کامل شعار سال گذشته يعني جهش توليد افزودند: البته در بخشهاي مهمي از توليد پيشرفتهايي حاصل شد که در برخي موارد ميتوان به آن جهش نيز اطلاق کرد که همين روند بايد با قوت بيشتري ادامه يابد.

حضرت آيتالله خامنهاي در بحث ضرورت رفع موانع توليد به مواردي همچون واردات بيرويه، قاچاق کالا و رفع مقررات زائد اشاره کردند و افزودند: موانع توليد بسيار بيشتر است که بايد در صداوسيما تبيين، و با کمک دستگاهها و مردم رفع شود.

ايشان، ورود مواد اوليه يا تجهيزات مورد نياز توليد را ضروري خواندند و افزودند: افزايش قدرت خريد مردم، قطع دست واسطهها، مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکي و گمرکي از ديگر اقدامات لازم براي تحقق شعار سال است که اگر اين کارها با جديت دنبال شود، يقيناً امسال تحولي در اقتصاد کشور ايجاد ميشود.

رهبر انقلاب با اشاره به سوءاستفاده و منفيبافي برخيها با بزرگنمايي مشکلات موجود به خصوص در فضاي مجازي و تبليغات خارجي دشمنان گفتند: برخي آيهي يأس ميخوانند و راه را بنبست نشان ميدهند اما اصلاً اينطور نيست و ايران ميتواند با استفاده از ظرفيتهاي مختلف داخلي از شکوفاترين اقتصادهاي منطقه و حتي جهان باشد.

ايشان افزودند: استفاده از اين ظرفيتها احتياج به معجزه ندارد. بلکه مديريتي قوي، داراي احساس مسئوليت، ضد فساد و داراي برنامه جامع اقتصادي ميخواهد.

حضرت آيتالله خامنهاي با اشاره به اذعان کارشناسان بانک جهاني درباره رتبهي هجدهم اقتصاد ايران در ميان حدود 200 کشور افزودند: همين کارشناسان معتقدند ظرفيتهاي سرزميني و انساني زيادي در ايران وجود دارد که در صورت استفاده از آنها، رتبهي اقتصادي ايران به رتبه 12 مي رسد که بسيار مهم است.

رهبر انقلاب در بحث ظرفيتهاي سرزميني، وسعت کشور، همسايگان متعدد، قرار گرفتن در مسير ترانزيت شرق به غرب و شمال به جنوب» و در موضوع ظرفيتهاي انساني جمعيت جوان، تحصيل کرده و آماده کار» را از جمله واقعياتي خواندند که در کنار منابع طبيعي سرشار، ثروتهاي خدادادي زيرزميني و زيرساخت هاي مهم ايجاد شده در 30 سال اخير ميتواند ايران را به کشوري پيشرفته تبديل کند که هيچگونه تحريمي بر آن اثر نداشته باشد.

ايشان رفع مشکلات موجود را نيازمند همدلي خواندند و افزودند: کساني که سرمايه لازم را دارند و آحاد مردم که ميخواهند مانند کمک مؤمنانه به کمک توليد بيايند، ميتوانند در اين زمينه فعال شوند که خيريههاي مردمي، نهادهاي انقلابي و امناي مساجد فعال بايد براي ساماندهي اين مسئله مهم برنامهريزي کنند.

رهبر انقلاب به تناسب موضوع مورد بحث يعني اقتصاد کشور، به بيان نکاتي در باب تحريمها نيز پرداختند.

ايشان محاصرهي اقتصادي و تحريم ملتها و مانع تراشي در دستيابي آنها به دارو و مواد غذايي را جنايت حقيقي آمريکا برشمردند و افزودند: ملت ايران به فضل الهي، گليم خود را از اين آب بيرون کشيده است اما برخي ملتها نميتوانند مقابله کنند.

رهبر انقلاب در تبيين دو راه ممکن براي مواجههي با تحريمها افزودند: يک راه، خواهش از تحريمکننده براي کاهش يا برداشتن تحريم است که طبعاً او نيز خواستههاي استکباريش را روي ميز ميگذارد و ميگويد بايد انجام دهيد که اين همان راه ذلت و انحطاط و عقبماندگي است اما راه دوم، استفاده از ظرفيتها و نيروهاي داخلي براي توليد کالاهاي تحريمي و کاهش و بياثر کردن تحريمهاست که ملت ايران راه دوم را انتخاب کرده و ادامه ميدهد.

حضرت آيتالله خامنهاي تلاش ملت ايران براي تبديل تحريم به فرصت را داراي نتايج تحسينبرانگيز خواندند و با اشاره به مواردي از جمله تأمين وسايل بهداشتي مقابله با کرونا در داخل، افزايش توان علمي و افزايش حيرت انگيز قدرت دفاعي کشور گفتند: اين واقعيات نشان ميدهد که ميتوان تحريم را به فرصت تبديل کرد.

رهبر انقلاب در همين زمينه به مسئولان حال و آينده کشور تأکيد کردند: اقتصاد ايران را به تحريم گره نزنيد و فرض را بر اين بگذاريد که تحريمها باقي خواهد ماند.

ايشان افزودند: در اين چند سال مکرر گفته شد که اگر تحريم برداشته يا اگر سرمايه گذاري خارجي شود، چنين و چنان خواهد شد، در حاليکه اين اگر، اگرها» اقتصاد کشور را معطل و سردرگم ميکند و بلاتکليفي ضرر بزرگي براي اقتصاد است.

رهبر انقلاب در بخش ديگري از سخنانشان به موضوع بسيار مهم انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراها پرداختند و با اشاره به اهميت بالاي انتخابات از بُعد داخلي و از بُعد بينالمللي» گفتند: انتخابات از لحاظ داخلي يک نوسازي و يک نَفَس تازه براي بخش اجرايي است زيرا افراد تازه نَفَس و پُرانگيزه وارد کار ميشوند و اين موضوع بسيار مبارک است.

حضرت آيتالله خامنهاي حضور و مشارکت مردم در انتخابات را از لحاظ بينالمللي نشاندهنده اقتدار ملي دانستند و افزودند: آنچه بيش از توان دفاعي و قدرت ديپلماسي زمينهساز اقتدار کشور است، خودِ مردم و هوشياري و پُرانگيزه و سرپا بودن آنها است و مظهر اين حضور و اقتدار از همه مهمتر در انتخابات است.

ايشان اصلِ مشارکت مردم و همچنين ميزان حضور مردم در انتخابات را از عوامل اصلي تاثيرگذار در اقتدار ملي برشمردند و گفتند: همه، حتي کساني که ممکن است رهبري را نيز قبول نداشته باشند، ايران قوي را بهعنوان راه مقابله با دشمنيها قبول دارند که يکي از راههاي مهم قوي شدن ايران، مشارکت در انتخابات است.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: دستگاههاي جاسوسي برخي کشورها و از همه بدتر آمريکا و رژيم صهيونيستي تلاش دارند تا انتخابات را بي رونق کنند و به همين دليل يا برگزارکنندگان را به مهندسي انتخابات، و يا شوراي نگهبان را متهم ميکنند و يا تلاش دارند با القاي بياثر بودن رأي مردم در بهبود اوضاع، مردم را دلسرد کنند.

حضرت آيتالله خامنهاي با اشاره به استفاده حداکثري از فضاي مجازي براي دلسرد کردن مردم و همچنين از رونق انداختن انتخابات، از نحوهي مديريت فضاي مجازي در کشور انتقاد کردند و گفتند: همهي کشورهاي دنيا، برفضاي مجازي اِعمال مديريت ميکنند اما در کشور ما، برخي به رها بودن فضاي مجازي افتخار ميکنند درحاليکه اين شيوه به هيچوجه افتخار ندارد.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: مردم بايد از فضاي مجازي که وسيله آزادي است، استفاده کنند اما اين فضا را نبايد در اختيار دشمن قرار داد.

ايشان خاطر نشان کردند: دشمن تلاش دارد با شيوههاي رواني مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهد که اميدواريم مردم با پاسخ رد، دشمنان را نااميد کنند.

نکته دوم که رهبر انقلاب اسلامي به آن اشاره کردند اهميت جايگاه رياست جمهوري» بود که گفتند: جايگاه رياست جمهوري، مهمترين و مؤثرترين مديريت کشور است و طرح برخي مسائل همچون اينکه رئيسجمهور اختياراتي ندارد يا تدارکاتچي است، خلاف واقع و از روي بيمسئوليتي يا بياطلاعي يا غرضورزي است.

ايشان با تأکيد بر اينکه رياست جمهوري پُرمشغلهترين و پُرمسئوليتترين مديريت کشور است، افزودند: تقريباً همهي مراکز مديريتي و اکثر امکانات حکومتي در اختيار رئيسجمهور است و مديريتها در بخشهايي مثل قضايي و نظامي در قبال رياست جمهوري، ناچيز است.

رهبر انقلاب اسلامي گفتند: همه ما بايد به هنگام رأي دادن متوجه مسئوليت بزرگ و سنگيني باشيم که بر عهده رئيسجمهور است.

حضرت آيتالله خامنهاي خطاب به افرادي که مي خواهند داوطلب انتخابات شوند، گفتند: انتظار داريم سنگيني کار را متوجه شويد و بدانيد چه مسئوليت سنگيني را مي خواهيد بر دوش بگيريد. اگر ديديد که مي توانيد اين مسئوليت را بعهده بگيريد، آنگاه وارد کارزار انتخاباتي شويد.

رهبرانقلاب اسلامي تأکيد کردند: مشکلات اصلي کشور را بدانيد و براي آنها برنامه و راهحلِ ولو اجمالي داشته باشيد. اقتصاد کشور و مسائل مهم آن مانند رشد توليد ملي، رشد سرمايه گذاري، تقويت پول ملي و مسئله تورم، موضوع امنيت کشور، آسيبهاي اجتماعي، نحوه مواجهه با سياست هاي پيچيده دنيا و مسئله بسيار مهم فرهنگ را بشناسيد.

ايشان با تأکيد به آحاد مردم مبني بر دقت در انتخاب خود، در بيان ويژگيهاي يک رئيسجمهور مطلوب گفتند: رئيسجمهور مطلوب بايد با کفايت، با ايمان، عدالتخواه و ضد فساد، داراي عملکرد انقلابي و جهادي، معتقد به توانمنديهاي داخلي، معتقد به جوانان بهعنوان پيشران حرکت عمومي کشور و اميدوار به آينده باشد.

حضرت آيتالله خامنهاي تأکيد کردند: اگر چنين فردي بر سر کار بيايد، کشور را به نقطهي مطلوب خواهد رساند و مردم بايد فردي با اين خصوصيات را پيدا کنند که البته پيدا کردن آن شايد براي آحاد مردم آسان نباشد و بايد به افراد مطلع و مورد اطمينان مراجعه کنند.

رهبر انقلاب اسلامي در پايان بحث انتخابات، به لزوم حفظ وحدت و انسجام ملي اشاره کردند و افزودند: انتخابات بايد نماد وحدت ملي باشد نه نماد دودستگي و تفرقه و دوقطبي گري.

ايشان با تأکيد بر اينکه تقسيم بنديهاي غلط چپ و راست بايد کنار گذاشته و فقط آينده کشور و نظام اسلامي در نظر گرفته شود، خاطر نشان کردند: اختلاف در سليقه و بينش سياسي و قوميت و مذهب اشکالي ندارد اما اين مسائل نبايد برهم زننده وحدت ملي باشند.

بخش پاياني سخنان رهبر انقلاب اسلامي به موضوع برجام و مسائل منطقه اختصاص داشت.

حضرت آيتالله خامنهاي با اشاره به شکست سياست فشار حداکثريِ آمريکا، گفتند: آن احمق قبلي، فشار حداکثري را براي ضعيف کردن ايران طراحي و اجرا کرد تا ايران ضعيف را پاي ميز مذاکره بکشاند و خواستههاي مستکبرانه خود را تحميل کند اما هم خودش با آن فضاحت از قدرت کنار رفت و هم آمريکا را مفتضح کرد و جمهوري اسلامي با قدرت و عزت همچنان ايستاده است.

ايشان تأکيد کردند: فشار حداکثري شکست خورده و اگر دولت جديد آمريکا بخواهد همان سياست را ادامه دهد، آنها نيز با شکست مواجه خواهند شد و ايران روز به روز قويتر ميشود.

رهبر انقلاب اسلامي سياست اعلامي ايران درباره برجام و تعامل با طرفهاي برجامي را تخطيناپذير و مورد اتفاق همه خواندند و تأکيد کردند: آمريکا بايد همهي تحريمها را لغو کند، بعد ايران راستيآزمايي خواهد کرد و در صورت لغو واقعي تحريمها، بدون هيچ مشکلي به تعهدات برجامي خود بازخواهيم گشت.

حضرت آيتالله خامنهاي افزودند: قول آمريکاييها معتبر نيست که بخواهند تحريمها را روي کاغذ بردارند بلکه بايد در عمل تحريمها را بردارند و جمهوري اسلامي آن را راستيآزمايي کند.

ايشان با اشاره به اظهارات برخي مسئولان آمريکايي مبني بر لزوم تغيير برجام به علت تغيير شرايط گفتند: بله، شرايط نسبت به سال 94 تغيير کرده اما اين تغيير به نفع ايران بوده نه آمريکا.

ايشان، ايرانِ امروز را بسيار قويتر و خود اتکاءتر از آن روز توصيف کردند و افزودند: در مقابل، آمريکا ضعيفتر شده زيرا دولتي بر سر کار آمد که با حرف و کار و کنار کشيدنش، آمريکا را مفتضح کرد و مشکلات اقتصادي نيز آن را فرا گرفته است. البته امروز هم سرنوشت رئيسجمهور آمريکا معلوم نيست چه خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: بنابراين در صورت تغيير، برجام بايد به نفع ايران تغيير کند. حضرت آيتالله خامنهاي خاطر نشان کردند: البته ما با ابتکار جوانان و شرکتهاي دانشبنيان، تحريمها را بياثر کرده ايم و اين راه را با قوت ادامه خواهيم داد.

ايشان با تأکيد بر عجله نداشتن ايران در خصوص راهحل ارائه شده براي برجام، گفتند: برخي ميگويند نبايد فرصتسوزي کرد. اين حرف درست است اما عجله هم نبايد کرد.

ايشان با اشاره به اينکه در مواردي ضرر عجله بيشتر از فرصتسوزي است، گفتند: بعنوان نمونه، در قضيهي برجام عجله شد و در حالي که ما همهي تعهدات خود را انجام داديم، طرفهاي مقابل، تعهداتِ روي کاغذِ خود را انجام ندادند.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: صبر و حوصله ايران زياد است و اگر آنها سياست اعلامي ما را قبول کردند، کار درست ميشود و اگر هم قبول نکردند شرايط به همين شکل ادامه خواهد يافت.

حضرت آيتالله خامنهاي اظهارات برخي سياسيون را مبني بر اينکه در پيشقدم شدن براي عمل به تعهدات فرقي وجود ندارد، اين موضوع را به علت سابقه بد آمريکاييها قابل قبول ندانستند و گفتند: بحث اول من، اول تو» نيست بلکه ما به تعهد آنها اطميناني نداريم زيرا در زمان اوباما به آنها اعتماد و به تعهدات خود عمل کرديم اما آنها در حاليکه روي کاغذ از برداشته شدن تحريمها سخن ميگفتند، به تعهدات خود عمل نکردند و عواملشان هر شرکتي را که قصد کار کردن با ايران داشت، از سرمايهگذاري ميترساندند.

ايشان سياست آمريکا در برخورد با ايران و قضاياي منطقه از جمله حمايت از رژيم صهيونيستي، حضور غاصبانه در سوريه، همراهي با دولت سعودي در حمله به مردم مظلوم يمن و قضيه فلسطين را اشتباه خواندند و گفتند: امت اسلامي هرگز قضيه فلسطين را فراموش نخواهد کرد و دل بستن به عاديسازي روابط رژيم اشغالگر با چند دولت حقير، کاملاً بيارزش و اشتباه است.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به چراغ سبز دولت دموکرات اوباما به دولت سعودي براي آغاز جنگ يمن و حمايت تجهيزاتي از بمباران مردم افزودند: آنها با گذشت شش سال نتوانستند مردم يمن را تسليم کنند و امروز اين سؤال از آمريکاييها وجود دارد که آيا از روز اول ميدانستيد دولت سعودي را در چه باتلاقي گرفتار ميکنيد که امروز، هم خارج شدن از جنگ برايش ضرر دارد هم ادامه دادن آن؟

ايشان قضيه يمن و درماندگي دولت سعودي را نمونهاي از نتايج اعتماد به آمريکا از طرف متحدان آن دانستند و گفتند: آمريکاييها اين منطقه و ملتها را نميشناسند و دائماً اشتباه ميکنند.